Wat houdt een centrum voor cognitieve stoornissen precies in?

Het heeft als doel de expertise rond cognitieve stoornissen vanuit verschillende medische en paramedische disciplines op één locatie samen te brengen. Naast de neuroloog, geriater, ouderenpsychiater en klinisch psycholoog zijn o.a. ook verpleegkundigen, ergotherapeuten en sociale dienst ter beschikking.

Elk van deze teamleden evalueert vanuit een eigen insteek eventuele ziekteprocessen en functionele mogelijkheden of beperkingen. Deze unieke werkwijze laat toe de zorg voor de patiënt en zijn naasten multi- en transdisciplinair te organiseren. We werken bovendien nauw samen met lokale partners zoals huisartsen, het Expertisecentrum Dementie Foton en, wat betreft het revalidatieaspect, met het AZ Sint-Lucas.

In welke zin is dit zorgmodel innovatief?

Binnen dit zorgmodel wordt de zorg georganiseerd rond de patiënt. Hierbij wordt het niveau van de ziekte overstegen. Het functioneren van de patiënt of wat hem en/of zijn omgeving dagdagelijks parten speelt, krijgt een centrale plaats. Bovendien wordt de patiënt in zijn hele traject door ervaren teamleden gevolgd, van een zo vroeg mogelijke correcte diagnostiek over opvolging, begeleiding, behandeling tot revalidatie en psychosociale zorg.

Hoe belangrijk is een vroege diagnose?

De ziekte kent een lange ontstaansperiode. De laatste jaren zien we o.a. dankzij de destigmatiserende campagnes rond dementie en de verbeterde diagnostische mogelijkheden een belangrijke toename van nog bijzonder vitale patiënten.

Symptomen worden beter begrepen en door vroeger in te grijpen kan de evolutie ervan soms beïnvloed worden. Aldus kunnen complicaties en onnodig lijden voorkomen worden. Bovendien krijgt de patiënt zo ruim de tijd een eigen oordeel te vormen over het behandelingstraject, hierbij rekening houdend met eigen toekomstplannen, verwachtingen en levensstijl.

Patiënten die dit wensen krijgen ook de mogelijkheid om deel te nemen aan klinische studies met experimentele medicatie voor de ziekte van Alzheimer.

Op welke manier zorgt het centrum dat u sneller en flexibeler kan reageren?

Cognitieve stoornissen zijn een complex probleem. Het is goed een multidisciplinair en flexibel team ter beschikking te hebben om de aanpak zoveel mogelijk te individualiseren. Bovendien is er één centraal aanspreekpunt waarbij de patiënt altijd terecht kan voor raad. Indien nodig kan er meteen de juiste specialist worden bijgehaald. Vroeger was één arts de centrale figuur, nu is dat een heel team. Dit team komt trouwens wekelijks samen om rond elke nieuwe patiënt te overleggen.